30. JUBILEUMI BÁBOLNAI GAZDANAPOK

KEDVES KIÁLLÍTÓINK, LÁTOGATÓINK ÉS PARTNEREINK!

 

A Bábolnai Gazdanapok a legrégibb hagyományokkal rendelkező mezőgazdasági kiállítás Magyarországon. A rendezvény nagy népszerűségnek örvend határainkon innen és túl egyaránt.

A 30. JUBILEUMI BÁBOLNAI GAZDANAPOK IDŐPONTJA: 

2016. AUGUSZTUS 31 –  SZEPTEMBER 3.

 

Jelentkezési lap kitöltése

Jelentkezési határidő: 2016. május 31.

Üdvözlettel, a szervező team


 • ÜZLET
  Indul az új hétéves uniós költségvetési ciklus 2014-2020! Aki marad az lemarad!A Bábolnai Gazdanapok kiállítói és a látogatói célközönség körében egyaránt elismert. A gazdák fontos üzleti fórumként tartják nyilván, a kínálati oldalon jelen vannak a piacvezető nemzetközi cégek és a hazai gyártók termékei is.
   
  190 kiállító
  26.000 m2 nettó terület
  35.000 látogató
  2014-es kiállító lista

   

  • SZAKMA
   A Gazdanapok az agrártársadalom hagyományos szakmai találkozó helye
   Gyakorlati szántóföldi gépbemutató, ahol az érdeklődők működés közben láthatják a munkagépeket és megismerhetik az új technológiákat. 
   Szakmai konferenciák, fórumok a legjelentősebb szakmai szervezetek, szövetségek szervezésében.
   Nagydíj kiállítói termékverseny, kiemelt publicitást biztosítva a díjazottaknak.

  SZÓRAKOZÁS

   

  Bábolna nemcsak üzletileg és szakmailag hasznos, hanem élményt is nyújt.

  Látványos lovasbemutatók a több évszázados lovas hagyományt ápoló Bábolna Nemzeti Ménesbirtok szervezésében naponta, folyamatosan.


  A Bábolna Nem­zeti Ménes­bir­tok elsőd­le­ges fel­adatai között szerepel a tör­té­nelmi lóte­nyész­tés, a gén­meg­őr­zés folya­ma­tos­sága, a műem­lék együt­tes fenn­tar­tása, vala­mint a hagyo­má­nyok ápolása. Emellett a cég stra­té­giai és üzleti ter­vé­ben kiemelt helyen sze­re­pel a Bábolnai Gazdanapok sike­res és ered­mé­nyes megrendezése.

  A kiál­lí­tók száma és a lefog­lalt négy­zet­mé­te­rek bizo­nyít­ják, hogy Bábolna az évek során nem veszí­tett nép­szerű­sé­géből. A kiállítók elégedettségét jelzi a visszatérő, törzskiállítók magas aránya, továbbá nőtt az általuk lefoglalt átlagos területnagyság is. Mindamellett új részvevők is bizalmat szavaztak a rendezvénynek, 2014-ben a kiállítók 15 %-a volt új

  A láto­ga­tók is szí­ve­sen jön­nek Bábol­nára, ahol a széles termékkínálat mellett vál­to­za­tos szak­mai programokon vehetnek részt, megtekinthetik a szántóföldi gépbemutatót, továbbá élvezhetik a látványos és szó­ra­koz­tató lovas bemutatókat. A szak­em­be­rek szá­mára hosszú évek óta a kiállítás átfogó képet ad az elér­hető leg­kor­szerűbb gép­kí­ná­lat­ról, vető­mag, műtrá­gya és növény védőszer válasz­ték­ról. A szak­maiság erősítése érdekében 2014-ben beve­ze­tésre kerül a látogatók szakmai regiszt­rá­ciója.

  A Ménes­bir­tok lovas életben vál­lalt meg­ha­tá­rozó sze­repe miatt a ren­dezők elen­ged­he­tet­len­nek tart­ják a lovak meg­je­len­ítését. Az elmúlt évek­ben nagy érdeklő­dés kísérte a lovas bemu­ta­tók mel­lett a ménes udvar láto­ga­tá­sát, a lovas tár­sas ­ko­csi­zást, az arbo­ré­tum bejárását, vala­mint a Sza­páry kas­tély ide­gen­ve­ze­tés­sel egybekötött megtekintését.

  A Bábol­nai Gaz­da­na­pok szá­mos szak­mai ren­dez­vény­nek, kerek­asz­tal beszél­ge­tés­nek,  szak­mai fórum­nak ad otthont.

  A Bábol­nai Gaz­da­na­pok immár hagyo­má­nyos prog­ramja a szán­tó­földi gép­be­mu­tató, ahol műkö­dés köz­ben lát­hat­ják a munka-és erő­gé­pe­ket, ami meg­könnyít­i a gaz­dák dön­té­sét a gépvásárlásnál.

  A Bábolnai az agrá­rium ünnepe, ahol az üzletkötéseket, kötet­len beszél­ge­té­sek, szak­mai esz­me­cse­rék kísérik. A színes programok  pedig gondoskodnak , hogy nemcsak hasznos , de kellemesen is legyen a vásárlátogatás.

  Bábolna több mint kiállítás: üzlet, szakma, szórakozás!

  Találkozzunk a 30.jubileumi kiállításon!

  Bábolnai Gazdanapok

  2016. augusztus 31 – szeptember 3.

  forrás:http://www.babolnaigazdanapok.hu/

  Időpont: 
  szerda, 2016. augusztus 31. 09 - szombat, 2016. szeptember 03. 17
  Helyszín: 
  Bábolna, Ménesbirtok

  Kapcsolódó cikkek